Hotline:  +84 866 821 831

Các module chính của Open ERP

Phân hệ Sản xuất
Phân hệ Kho hàng
Phân hệ Nhân Sự
Phân hệ Quản lý Dự Án
Phân hệ mua hàng
Giới thiệu phân hệ Bán Hàng & CRM
Giới thiệu phân hệ kế toán