Hotline:  +84 866 821 831

Quy trình triển khai

Quy trình triển khai OpenERP của INIT

Chuẩn bị Khách hàng đưa ra các yêu cầu, thông tin cần thiết liên quan đến dự án.

Tổng hợp chi tiết yêu cầu; lập kế hoạch cho dự án.

Tư vấn Chuẩn hóa các quy trình, số liệu.

Thống nhất các thông tin để chuẩn bị thực hiện dự án.

Tùy chỉnh Cấu hình, lập trình, chỉnh sửa lại hệ thống phù hợp với mô hình hoạt động, quy trình nghiệp vụ của khách hàng.
Triển khai Tiến hành chuyển giao hệ thống cho khách hàng

Cài đặt mô đun, tích hợp dữ liệu, kiểm thử, khách hàng kiểm thử, tài liệu hướng dẫn, đào tạo người dùng hệ thống …

Chạy thử Chạy thử OpenERP để kiểm nghiệm xem hệ thống đã ổn định hay chưa.

Nhập liệu thật, sử dụng các chức năng đã chỉnh sửa để vận hành công việc hàng ngày.

Hỗ trợ Tiến hành bảo hành, bảo trì hệ thống sau khi nghiệm thu.

Nâng cấp, phát triển hệ thống theo yêu cầu của chủ đầu tư.